Na základe Rozhodnutia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, ktoré podpísal 28. apríla 2020 minister školstva spresňujme informácie týkajúce sa zápisu detí do našej materskej školy nasledovne:

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa podávajú v čase od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020; termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže riaditeľ materskej školy v odôvodnených prípadoch na základe rozhodnutia zriaďovateľa predĺžiť do 30. júna 2020.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa (jeho súčasťou je údaj o povinnom očkovaní) najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Riaditeľ materskej školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na diagnostický pobyt.

Dobré centrum

  • Súkromná materská škola
  • Súkromná špeciálna materská škola
  • Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention
  • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
  • Služba včasnej intervencie
  • Centrum diagnostiky FAS

Kontaktujte nás

Navštívte nás