Zriaďovateľ Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Súkromného centra špeicálno - pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention, Námestie A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca (psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg) v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • Splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa odborný zamestnanec s prvou atestáciou
 • Najmenej 5 rokov odbornej činnosti
 • Zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie
 • Ovládanie štátneho jazyka
 • Bezúhonnosť

Požadované doklady:

 • Písomná prihláška do výberového konania,
 • Štrukturovaný profesijný životopis,
 • Overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • Doklad o vykonaní prvej atestácie, resp. jej náhrady v zmysle zákona,
 • Potvrdenie o dĺžke výkonu odbornej činnosti,
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja Súkromného centra špeciálno - pedagogického poradenstva,
 • Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
 • Písomný súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 • Čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

Ďalšie požiadavky:

 • Znalosť legislatívy a právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školského zariadenia, znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, zručnosti s prácou na PC.

Dátum a miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03. 06. 2020 na adresu: Nosko Health Prevention, s.r.o., MUDr. Janka Nosková, Kamenná 1757/2, 034 84 Liptovské Sliače (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke).

Obálku označte nápisom: „VK“ Súkromné CŠPP Nosko Health Prevention.

 

V Liptovských Sliačoch,
04. 03. 2020
MUDr. Janka Nosková, MPH, v.r.
zriaďovateľka

Dobré centrum

 • Súkromná materská škola
 • Súkromná špeciálna materská škola
 • Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
 • Služba včasnej intervencie
 • Centrum diagnostiky FAS

Kontaktujte nás

Navštívte nás