Zriaďovateľ Súkromnej špeciálnej materskej školy Nosko Health Prevention s.r.o., 034 84 Liptovské Sliače v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ka Súkromnej materskej školy, Námestie A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok s predpokladaným nástupom od 24.08.2020.

A. Požiadavky a predpoklady na činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca, vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.
 • spĺňa podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.,
 • bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z..

B. Požadované doklady:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie resp. o absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max. 5 strán),
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti §15 ods.1 zákona č.138/2019 Z.z.,
 • písomný súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách.

C: Ďalšie požiadavky:

 • znalosť legislatívy a právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školy, znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, zručnosti s prácou na PC.

D: Miesto predkladania žiadostí o účasť vo výberovom konaní:
Nosko Health Prevention s.r.o., MUDR. Janka Nosková, Kamenná 1757/2, 034 84 Liptovské Sliače

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 30.07.2020 do 12,00 hod. Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom: „VÝBEROVÉ KONANIE - SŠMŠ - NEOTVÁRAŤ“.

V Liptovských Sliačoch
04. 03. 2020
MUDr. Janka Nosková, MPH, v.r.
zriaďovateľka

Vyhlásenie výberového konania

Dobré centrum

 • Súkromná materská škola
 • Súkromná špeciálna materská škola
 • Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nosko Health Prevention
 • Služba včasnej intervencie
 • Centrum diagnostiky FAS

Kontaktujte nás

Navštívte nás